1737 in spagnolo

Mil setecientos treinta y siete

Come si dice

Il numero 1737, mille­sette­cento­trenta­sette in Italiano, in Spagnolo si dice mil setecientos treinta y siete.

Ordinale

Il numero ordinale 1737° in spagnolo si dice milésimo septingentésimo trigésimo séptimo.