1666 in spagnolo

Mil seiscientos sesenta y seis

Come si dice

Il numero 1666, mille­sei­cento­sessanta­sei in Italiano, in Spagnolo si dice mil seiscientos sesenta y seis.

Ordinale

Il numero ordinale 1666° in spagnolo si dice milésimo sexcentésimo sexagésimo sexto.