CAP di Via Miranese a Venezia

CAP associati

L'indirizzo Via Miranese a Venezia, provincia di Venezia in Veneto, è coperto da 2 codici CAP:
30171: N° Dispari dal 1 al 67, N° Pari dal 2 al 86 30174: N° Dispari dal 69 al 423, N° Pari dal 100 al 506

Mappa di Via Miranese a Venezia

Fai click per abilitare la mappa.