CAP di Via Melo Da Bari a Bari

CAP associati

L'indirizzo Via Melo Da Bari a Bari, provincia di Bari in Puglia, è coperto da 2 codici CAP:
70122: N° Dispari dal 1 al 43, N° Pari dal 2 al 42 70121: N° Dispari dal 45 al 261, N° Pari dal 44 al 250

Mappa di Via Melo Da Bari a Bari

Fai click per abilitare la mappa.